Niniejszy regulamin określa warunki akcji promocyjnej o nazwie „Black Friday” (zwanej dalej „akcja”). Organizatorem akcji jest 4ride sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą na ul. Pokoju 17, 40-859 Katowice, NIP: 634-292-31-65. Poniższy regulamin jest jedynym dokumentem, określającym przebieg akcji oraz wszystkie jej następstwa. Wzięcie udziału w akcji Black Friday, czyli dokonanie zakupu towaru w określonym terminie i na określonych warunkach, jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

Zasady akcji Black Friday i jej przebieg

1. Przedmiotem akcji jest umożliwienie klientom dokonania zakupu towarów w obniżonej cenie.
2. Akcja obowiązuje w przypadku zakupów na stronie internetowej oraz w salonach stacjonarnych
3. Akcja odbędzie się 26 listopada 2021 roku
4. Uczestnikiem akcji promocyjnej są osoby fizyczne zdolne do czynności prawnych polegających na dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym lub sklepie stacjonarnym
5. Cena produktów, biorących udział w akcji, zostanie na stronie internetowej obniżona o odpowiednią wartość procentową
6. W przypadku zakupów w salonach stacjonarnych, rabat naliczany jest przez pracownika sklepu
7. W salonach stacjonarnych rabatem objęte są produkty dostępne na miejscu. Towary sprowadzane na zamówienie nie biorą udziału w akcji, jednak w ich przypadku zostanie zastosowany inny rabat. Chcąc z niego skorzystać, klient zobowiązany jest do wpłaty 100% zaliczki w momencie zamawiania towaru.
8. Wzięcie udziału w akcji polega na dokonaniu zakupu w sklepie internetowym lub sklepie stacjonarnym, towaru o obniżonej cenie

Wykluczenia

1. Niektóre produkty mogą nie być objęte promocją. Ich cena na stronie nie zostanie obniżona. W salonach stacjonarnych, informacji o wykluczeniach udziela pracownik.
2. Akcja nie łączy się z innymi promocjami oraz kodami, np. z kodem urodzinowym. Rabat udzielany jest wyłącznie na produkty, nie obejmuje on ewentualnych kosztów dostawy towaru
4. Jeśli z powodu błędu systemu, naliczony rabat będzie wyższy niż ten, obowiązujący w trakcie akcji Black Friday, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji takiego zamówienia
5. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w punkcie 4, pracownik sklepu skontaktuje się z klientem w celu ustalenia sposobu rozwiązania
6. Promocja nie obowiązuje na karty podarunkowe

Ograniczenia

1. Ze względu na planowaną zwiększenie zainteresowania ofertą sklepu internetowego, czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu.
2. Część produktów dostępnych na stronie, dostępna jest w ograniczonej ilości. W przypadku braku dostępności, z powodu większej ilości zamówień, będą one realizowane w kolejności chronologicznej, do wyczerpania zapasów towaru
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania możliwości realizacji zamówienia, w przypadku niewystarczającej ilości produktów
Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie bez uprzedniego informowania uczestników
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania akcji Black Friday, klienci winni zgłaszać na piśmie w czasie jej trwania, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia zamówienia.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Reklamacja: akcja BF"
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.